Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I DEFINICJE
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
 1. Sprzedający / Kleo meble – Robert Hinz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kleo Robert Hinz z siedzibą w Bydgoszczy (85-162) przy ul. Bułgarskiej 6, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez  ... pod numerem ... , NIP: 953-157-66-57, REGON: 340647511,
 2. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem URL: www.kleomeble.pl.
 3. Zamawiający – osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego.
 4. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony www.kleomeble.pl, Sklepu internetowego.
 5. Towar lub Towary – meble i akcesoria oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży detalicznej w Sklepie internetowym.
 6. Cena – cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca jednak kosztów dostarczenia Towaru do Zamawiającego, którą Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Sprzedającemu za Towar.
 7. Zamówienie – zestaw Towarów określonych do realizacji przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 8. Koszyk – narzędzie systemowe ułatwiające Klientom dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym, w szczególności umożliwiające gromadzenie wybranych ofert w jednym miejscu, celem złożenia zbiorczego Zamówienia. Koszyk tworzony jest automatycznie w wyniku „kliknięcia” opcji „Dodaj do koszyka”.
 9. Strona Towaru – podstrona na stronie www Sklepu internetowego, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat Towaru.
 10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.), zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym, z wykorzystaniem strony www Sklepu internetowego.
 11. Konto Zamawiającego – narzędzie dostępne w systemie Sklepu internetowego, po wprowadzeniu adresu e-mail (Login) i Hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie www Sklepu internetowego etapów realizacji Zamówienia, przeglądanie historii Zamówień, edycję danych kontaktowych Zamawiającego oraz zmianę Hasła, poprawianie danych osobowych, itp.
 12. Login – adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Sklepie internetowym, wymagany wraz z Hasłem do założenia Konta Zamawiającego.
 13. Hasło – ciąg znaków liter, cyfr lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji Konta Zamawiającego, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Zamawiającego.
 14. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.).
 15. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 16. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
 17. Trwałość – zdolność towaru do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania.
 18. Przedsiębiorca- oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


II POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Złożenie Zamówienia na Towary oferowane w Sklepie internetowym i realizacja Zamówień, odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Liczba oferowanych Towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja Zamówień na takie Towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Zamawiających, aż do wyczerpania zapasów.
 3. Informacje podane na stronie www.kleomeble.pl, Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.). Stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert przez Zamawiających.
 4. Wszystkie podane na stronie Sklepu internetowego ceny są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 5. Towary oferowane na stronie www Sklepu internetowego do sprzedaży są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych, z wyłączeniem Towarów oznaczonych jako poekspozycyjne, które mogą nosić ślady użytkowania i/lub niewielkie uszkodzenia. Widoczne na zdjęciach na Stronach Towarów kolory skór i tkanin oraz innych elementów mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych. Podane na Stronach Towarów wymiary mebli mogą nieznacznie, w granicach określonych normami polskimi, odbiegać od rzeczywistych. Zamawiający proszony jest o wzięcie powyższych cech pod uwagę dokonując Zamówienia.
 6. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego lub strony www.kleomeble.pl przez Zamawiających, Użytkowników lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.), a także wykorzystywania strony www Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.
 7. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla Zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem:
  1. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do Internetu,
  3. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome, itd.
  4. aktywne konto e-mail.,
 8. Bezpośredni kontakt Zamawiającego ze Sprzedającym jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail udostępnionego na stronie www Sklepu internetowego. Wszystkie dane kontaktowe Sprzedającego podane są w niniejszym Regulaminie oraz na stronie www Sklepu internetowego.


III USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na, umożliwieniu Użytkownikom dokonywania zakupów w Sklepie internetowym, w szczególności z wykorzystaniem Konta Zamawiającego, a także na udostępnieniu usługi newslettera oraz udostępnieniu usługi „Opinie klientów”. Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla Użytkowników.
 2. Korzystanie z usługi Konta Zamawiającego wymaga dokonania przez Użytkownika rejestracji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Korzystanie z usługi newslettera możliwe jest przez każdego Użytkownika, który podczas rejestracji Konta Zamawiającego odznaczy i tym samym aktywuje odpowiednie pole w formularzu Zamówienia lub wprowadzi adres e-mail w odpowiednie pole udostępnione przez Sprzedającego na stronie www Sklepu internetowego w zakładce NEWSLETTER.
 4. Usługa „Opinie klientów” polega na umożliwieniu Użytkownikowi zamieszczenia na Stronie Towaru, za pośrednictwem formularza udostępnionego przez Sprzedającego, indywidualnej i subiektywnej opinii Użytkownika dotyczącej danego Towaru. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedającego ani innych korzyści za korzystanie z tej usługi.
 5. Zamieszczając treści na stronie www Sklepu internetowego, Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania zamieszczanych treści. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjąć należy, że Sprzedający jedynie zapewnia Użytkownikom odpowiednie zasoby informatyczne do udostępniania i rozpowszechniania treści, jednak treści tych nie należy utożsamiać z poglądami Sprzedającego.
 6. Każdy z Użytkowników ponosi odpowiedzialność za zamieszczane i udostępniane przez siebie treści poprzez korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego.
 7. Użytkownicy nie mogą zamieszczać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich czy Sprzedającego, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa. Zabronione jest także zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierające jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym.
 8. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem przez Zamawiającego oświadczeń następujących treści:
  1. przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,
  2. dane zawarte w formularzu kontaktowym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich.
 9. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć tę umowę. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z usunięciem Konta Zamawiającego.
 10. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 11. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:
  1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu internetowego,
  2. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  3. Sprzedający otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Zamawiającego lub związanej z nimi działalności,
  4. Sprzedający uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Zamawiającego o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Zamawiającego,
  5. Zamawiający lub Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  6. Zamawiający lub Użytkownik, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu,
  7. podane przez Zamawiającego dane adresowe są niezgodne z prawdą, a ich zgodności nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 12. Użytkownik może w każdej chwili nieodpłatnie zrezygnować z otrzymywania newslettera. Powinien w takim przypadku kliknąć w link otrzymany w każdej wiadomości, o rezygnacji z subskrypcji z newslettera lub skontaktować się ze Sprzedającym.
 13. Użytkownik może w każdej chwili nieodpłatnie zrezygnować z usługi „Opinie klientów”. Rezygnacja ta polega na zaprzestaniu korzystania przez Użytkownika z usługi dodawania opinii o Towarze na stronie www Sklepu internetowego.
 14. Użytkownik może zgłosić reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego. Użytkownik proszony jest o wysłanie reklamacji zawierającej Login Użytkownika i krótki opis zaistniałego problemu na adres mailowy Sprzedającego lub pisemnie na adres Sprzedającego.
 15. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego.


IV ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy sprzedaży uwarunkowane jest wypełnieniem przez Zamawiającego w sposób prawidłowy, formularza Zamówienia. W szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu do doręczeń, nr telefonu kontaktowego, adresu e-mail, zaznaczeniem wybranej formy dostawy i płatności oraz przesłaniem tak wypełnionego Zamówienia z panelu zakupów Sklepu internetowego, a także potwierdzeniem przez Zamawiającego zapoznania się z Regulaminem Sklepu internetowego.
 2. Dokonując Zamówienia, Zamawiający może, ale nie musi zarejestrować się w Sklepie internetowym i utworzyć Konto Zamawiającego, tak, aby przy kolejnych Zamówieniach nie podawać każdorazowo danych osobowych wskazanych w ust. 1. powyżej. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Login i Hasło mają charakter poufny. Zamawiający korzystający z Loginu i Hasła proszony jest o zachowanie tych informacji w poufności. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu.
 3. Zamawiający proszony jest o dokonywanie niezwłocznej aktualizacji swoich danych podanych w trakcie rejestracji przy pomocy formularza dostępnego w Koncie Zamawiającego.
 4. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Zamawiającego w Sklepie internetowym. Konto Zamawiającego jest niezbywalne, Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont Zamawiających innych Zamawiających oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta Zamawiającego, w tym Loginu i Hasła dostępu do Konta Zamawiającego.
 5. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym Zamawiający proszony jest o dokonanie następujących czynności:
  1. dokonanie wyboru Towaru, który ma być zakupiony, ilości Towaru, a także dokonanie wyboru szczegółowych parametrów charakterystycznych dla danego Towaru spośród dostępnych na Stronie Towaru (np. rodzaj materiału, kolor materiału, układ prawo/lewostronny, kolor mebla, oświetlenie/brak oświetlenia), a następnie kliknięcie przycisku „Do koszyka”,
  2. wprowadzenie danych osobowych: imienia i nazwiska, ewentualnie nazwy firmy, nr telefonu, adresu email oraz adresu dostawy Towarów oraz ewentualnie, o ile Zamawiający zgłasza takie żądanie, (zgodnie z art.106b ust.5 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. -tj. z dnia 9 listopada 2018 r. DZ.U. z 2018 r. , poz. 2174 z późn.zm.- brak wskazania numeru NIP przy składaniu Zamówienia przez Zamawiającego, a tym samym wystawienie przez Sprzedającego paragonu niezawierającego tego numeru, uniemożliwia późniejsze wystawienie przez Sprzedającego faktury VAT dotyczącej tego Zamówienia) danych do faktury VAT, wprowadzenie danych osobowych i danych do wysyłki Zamówienia, a także o ile Zamawiający nie ma jeszcze utworzonego Konta Zamawiającego, a chce je utworzyć wprowadzenie Loginu i ustalenie Hasła, oraz potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami Regulaminu poprzez odznaczenie tego faktu w panelu Zamówień, wpisanie ewentualnych uwag lub komentarzy skierowanych do Sprzedającego we wskazane do tego celu pole oraz kliknięcie w przycisk „Przejdź dalej”,
  3. następnie dokonanie wyboru sposobu i dostawy kliknięcie w pole „Przejdź dalej”,
  4. wybór metody płatności oraz akceptacja Regulaminu,
  5. w celu zakończenia składania Zamówienia, po weryfikacji danych i informacji wprowadzonych przez Zamawiającego w celu złożenia Zamówienia i ich ewentualnej modyfikacji, jeśli wystąpiła jakaś pomyłka, kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 6. W przypadku braku możliwości kontaktu z Zamawiającym ze względu na błędny numer telefonu i nieprawidłowy adres e-mail Zamówienie zostanie anulowane w ciągu 14 dni od daty złożenia Zamówienia. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili nadania Zamówieniu numeru, co oznacza przyjęcie przez Sprzedającego oferty. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 7. Składając Zamówienie Zamawiający jest związany Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia. Sprzedający, nie określa minimalnej wartości Zamówienia w Sklepie internetowym.
 8. Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego przez okres retencji danych przyjętych przez Sprzedającego, nie krótszy jednak niż obowiązujący okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz podatkowych, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom Umowy sprzedaży. Każdy Zamawiający, po zalogowaniu do Konta Zamawiającego, ma dostęp do wszystkim swoich Umów sprzedaży zawartych poprzez stronę Sklepu internetowego przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym.


V FORMY PŁATNOŚCI, KOSZTY DOSTAWY MAGAZYNOWANIE
 1. W Sklepie internetowym możliwe są następujące formy płatności:
  1. przedpłata na konto Sprzedającego poprzez płatność tradycyjnym przelewem
  2. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro,
  3. BLIK,
  4. PayPo,
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Blue Media S.A.
 3. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty należności na rachunek bankowy Sprzedającego podany w potwierdzeniu Zamówienia.
 4. Zamówienia dokonane w Sklepie internetowym wysyłane są transportem własnym sprzedającego lub za pośrednictwem firmy kurierskiej/transportowej. Kurier/Przewoźnik nie wnosi Towarów o wadze większej niż 30 kg do mieszkania czy domu. Zamawiający proszony jest zatem o zapewnienie we własnym zakresie odpowiedniej liczby osób potrzebnych do odebrania ciężkich Towarów i wniesienia ich do domu lub mieszkania. W przypadku niektórych Towarów, na życzenie Zamawiającego możliwa jest odpłatna pomoc przy przenoszeniu zamówionych Towarów. W przypadku istnienia takiej możliwości dla danego Towaru, szczegółowe informacje dostępne są na Stronie Towaru.
 5. Podstawowy koszt dostawy danego Towaru wskazany jest pod ceną tego Towaru. Całkowity koszt dostawy uzależniony jest od wybranej przez Zamawiającego formy dostawy i widoczny jest po dodaniu wszystkich Towarów do koszyka oraz przejściu do następnego kroku: „Wybierz sposób dostawy”. Wskazany koszt dostawy uwzględnia wyłącznie jedną próbę dostawy Towaru przez przewoźnika oraz dwie próby przez kuriera zgodnie z jego świadczonymi usługami. W przypadku konieczności podjęcia kolejnej próby doręczenia Towarów przez przewoźnika/kuriera z przyczyn niezawinionych i niezależnych od Sprzedającego ani przewoźnika/kuriera, a zawinionych przez Zamawiającego, koszt dostawy może ulec zwiększeniu o maksymalnie 50 (pięćdziesiąt) %.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego kosztami wysyłki, w tym także przesyłki zwrotnej, w przypadku nieodebrania przesyłki z zamówionymi Towarami lub podania błędnego adresu w Zamówieniu. Jednakże, jeśli Zamawiający jest Konsumentem, postanowienia niniejszego ustępu nie mają zastosowania w sytuacjach niezawinionych przez Konsumenta lub za które Konsument nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Przy odbiorze Towarów przez firmę kurierską, firmę przewozową Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności kuriera lub przewoźnika czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o jej nieprzyjmowanie, spisanie wraz z przewoźnikiem/kurierem protokołu szkody oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Sprzedającego. Jest to bezpłatna usługa, gwarantująca najwyższą jakość usług, a przewoźnik/kurier zobowiązany jest do sporządzenia protokołu szkody w każdym przypadku na żądanie Zamawiającego. W przypadku odmowy spisania protokołu szkody po stronie firmy kurierskiej/przewozowej prosimy o niezwłoczny kontakt ze Sprzedającym.
 8. Każdy odbiór Towarów przez Zamawiającego powinien zostać pokwitowany przez Zamawiającego w sposób i formie udostępnionej przez przewoźnika/kuriera. Niedopełnienie powyższego obowiązku nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Konsumenta związanych z odpowiedzialnością Sprzedającego za wady sprzedanego Towaru z tytułu rękojmi.
 9. W przypadku  anulowania Zamówienia (odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży) przez Zamawiającego z przyczyn niezawinionych i niezależnych od Sprzedającego, a zależnych i zawinionych przez Zamawiającego, w tym bez podania przyczyny, po dokonaniu wysyłki Towaru przez Sprzedającego, Sprzedający uprawniony jest do odszkodowania z tytułu poniesionej z tego powodu szkody, w szczególności w wysokości poniesionych kosztów transportu, a w przypadku gdy Zamawiającym jest Konsument wyłącznie kosztów transportu zwrotnego.
 10. W przypadku konieczności magazynowania Towaru przez firmę przewozową/kurierską z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Sprzedającego, a z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, w szczególności braku kontaktu z Zamawiającym, nieodebrania dostarczanego Towaru z winy Zamawiającego, Sprzedający może naliczy opłatę za każdy dzień magazynowania w kwocie 10 zł brutto za każdy dzień, powyżej 7 dni kalendarzowych od pierwotnej daty dostawy.
 11. W przypadku zmiany adresu dostawy przez Zamawiającego po dokonaniu wysyłki Towaru przez Sprzedającego, pierwotny koszt dostawy wskazany podczas składania Zamówienia może ulec zwiększeniu maksymalnie o 50 (pięćdziesiąt) %. O ewentualnym wzroście kosztu dostawy z uwagi na zmianę adresu dostawy, Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego przed dokonaniem zmiany adresu.


VI REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 1. Sprzedający dostarcza zamówione Towary wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak Sprzedający nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Czas realizacji Zamówienia podawany jest przy każdym Towarze na Stronie Towaru oddzielnie i zależny jest on od czasu ustalonego przez producenta Towaru. Niektóre z Towarów produkowane są na „specjalne zamówienie”, np. gdy Zamawiający wybiera kolor tapicerki, kolor materiału obicia, wówczas czas ich realizacji uzgadniany jest indywidualnie z Zamawiającym. Zamówienia realizowane są po zaksięgowaniu należnej zapłaty za Zamówienie na koncie w przypadku przedpłaty na konto Sprzedającego z zastrzeżeniem postanowień ust. 6. poniżej. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia i anulowania Zamówienia, w przypadku, gdy:
  1. formularz Zamówienia zostanie wypełniony błędnie, a Sprzedający nie może skontaktować się z osobą składającą Zamówienie w celu weryfikacji jej danych teleadresowych,
  2. zamawiający nie przeleje wymaganej kwoty na konto Sprzedającego w terminie 7 dni kalendarzowych od nadania Zamówieniu numeru i zawarcia umowy (w przypadku wyboru przedpłaty na konto Sprzedającego), mimo uprzedniego przypomnienia przez Sprzedającego o obowiązku zapłaty i wezwania do zapłaty wymaganej kwoty, lub przesyłka nie zostanie odebrana przez Zamawiającego. Przypomnienia Sprzedającego do Zamawiającego o obowiązku zapłaty lub odbioru Towaru mogą zostać wysłane w drodze wiadomości e-mail lub SMS.
 5. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych Towarów, a także do zapłaty oznaczonej przez Sprzedającego Ceny wraz z kosztami dostawy zamówionych Towarów w terminie 24 godzin od złożenia Zamówienia, z zastrzeżeniem możliwości wyznaczenia dodatkowego terminu do realizacji płatności zgodnie z ust. 4 lit. b powyżej. W przypadku nieodebrania Towarów z przyczyn niezależny i niezawinionych od Sprzedającego, a zawinionych przez Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Sprzedającemu na podstawie art. 354 § 2 w zw. z art. 486 Kodeksu Cywilnego, w szczególności zobowiązany jest do zwrotu Sprzedającemu poniesionych przez Sprzedającego kosztów transportu i/lub koszt dostawy może ulec podwyższeniu o maksymalnie 50 (pięćdziesiąt) % z uwagi na konieczność dokonania ponownej próby dostawy.
 6. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest Konsumentem, Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 7. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.
 8. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Towarów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych Stronach Towarów w Sklepie Internetowym.


VII PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Wszelkie odniesienia skierowane w niniejszym rozdziale do Konsumenta dotyczą również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Zgodnie z art. 27. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) (,,Ustawa”), Sprzedający informuje o prawie Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Zamawiający będący Konsumentem, może także skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Zamawiającemu będącemu Konsumentem prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 5. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedający zwraca Zamawiającemu będącemu Konsumentem wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Zamawiającego o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Zamawiającego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Zamawiający zgodził się na inne rozwiązanie. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.; w każdym przypadku Zamawiający nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem za wyjątkiem bezpośrednich kosztów dostarczenia zwracanego Towaru do Sprzedającego zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Zwracane Towary Zamawiający proszony jest odesłać lub przekazać na następujący adres Sprzedającego: Kleo meble, ul. Kasztanowa 4, 89-600 Chojnice, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Zamawiający poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. W przypadku mebli gabarytowych Zamawiający proszony jest o kontakt ze Sprzedającym w celu ustalenia adresu zwrotnego. Zamawiający zobowiązany jest do samodzielnej organizacji transportu zwrotnego. W oświadczeniu o odstąpieniu od umowy oraz na dokumencie przewozowym należy umieścić w widocznym miejscu numer zamówienia w celu umożliwienia Sprzedającemu identyfikację zamówienia, którego dotyczy zwrot. Prosimy o zapoznanie się z zakładką zwroty, https://kleomeble.pl/pl/i/Zwroty-i-reklamacje/7. Zamawiający ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, Zamawiający proszony jest do wypełnienia formularzu zwrotu oraz zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia Towaru na czas transportu w sposób odpowiadający jego właściwościom, tj. zwrócić go w oryginalnym opakowaniu lub innym opakowaniu odpowiadającym wymogom oryginalnego dla celów odpowiedniego zabezpieczenia Towaru na czas transportu.
 8. Zamawiający będący Konsumentem odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.
 9. Zgodnie z art. 38. Ustawy Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w szczególności w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży,
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. meble z wybranym przez Zamawiającego materiałem i kolorem obicia, kolorem tapicerki, itp.),
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  6. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
  7. zawartej w drodze aukcji publicznej,
  8. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie sprzedaży oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
  9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.


VIII REKLAMACJE
  • Rękojmia dla Przedsiębiorców
   1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy, jeżeli Towar ma wadę.
   2. Jeżeli Towar ma wadę Przedsiębiorca może:
    • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie; Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Przedsiębiorca nie może odstąpić od Umowy sprzedaży jeżeli wada jest nieistotna.
    • żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe, w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów albo gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają Cenę sprzedanego Towaru.
   3. Przedsiębiorca, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres wskazany przez Sprzedającego. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedający.
   4. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Przedsiębiorcy.
   5. Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedającego o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedającego niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

  • Niezgodność Towaru z umową
   1. Postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do Przedsiębiorców, a wszelkie odniesienia skierowane w niniejszym rozdziale do Konsumenta dotyczą również osoby fizycznej zawierającej Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
   2. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
    • opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność,
    • przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument zawiadomił Sprzedającego najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i który Sprzedający zaakceptował.
   3. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
    • nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
    • występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedający wykaże, że:
     • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
     • przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
     • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;
    • być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
    • być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, który Sprzedający udostępnił Konsumentowi przed zawarciem Umowy sprzedaży i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru, chyba że Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową sprzedaży określonych w lit. b lub c powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
   4. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:
    • zostało ono przeprowadzone przez Sprzedającego lub na jego odpowiedzialność;
    • niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedającego.
   5. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową.
   6. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
   7. Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Sprzedający może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
   8. Sprzedający dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedający został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedający.
   9. Konsument udostępnia Sprzedającemu Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedający odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt.
   10. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z umową, Sprzedający demontuje Towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
   11. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
   12. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
    • Sprzedający odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową;
    • Sprzedający nie doprowadził Towaru do zgodności z umową;
    • brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
    • brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego dokonania wymiany lub naprawy Towaru;
    • z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
   13. Sprzedający zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
   14. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
   15. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.
   16. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedającemu na jego koszt. Sprzedający zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
   17. Sprzedający dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 • Procedura zgłaszania oraz rozpatrywania Reklamacji
  1. Zamawiający może złożyć reklamację bezpośrednio do Sprzedającego, przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: info@kleomeble.pl , poprzez formularz reklamacyjny lub pisemnie na adres Sprzedającego: Kleo Robert Hinz ul. Kasztanowa 4, 89-600 Chojnice.
  2. Zamawiający, reklamujący Towar do Sprzedającego proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wady Towaru i żądania reklamującego.
  3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.
  4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu zapłaconej ceny. W przypadku udzielenia przez Sprzedającego rabatu, zwrotowi podlega cena sprzedaży po uwzględnieniu udzielonego i/lub wypłaconego przez Sprzedającego rabatu.
  5. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Zamawiającego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że inna forma zwrotu płatności zostały uzgodnione z Zamawiającym, a w przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, także jeżeli inna forma nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


IX ZMIANY REGULAMINU
 1. Sprzedający może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
  1. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Zamawiającym a Sprzedającym lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  2. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
  3. zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację, uzupełnienie lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedający udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w sklepie internetowym oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przy zakładaniu Konta Zamawiającego adres e-mail, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jej treścią.
 3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. W przypadku Zamawiających, którzy zawarli umowę o świadczenie usług, tj. posiadających Konto Zamawiającego, mają oni prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiany Regulaminu, które wpływają korzystnie na sytuację Zamawiającego będącego Konsumentem, w szczególności przyznają mu dodatkowe prawa, wchodzą w życie z dniem wskazanym w Regulaminie, a w braku takiego wskazania – z dniem wysłania przez Sprzedającego informacji o zmianie Regulaminu.
 4. Zmiana Regulaminu nie wpływa na Umowy Sprzedaży zawarte przez Zamawiającego i Sprzedającego przed zmianą Regulaminu.


X POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW
 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedającego do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Sprzedającego o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedawcę w formie dokumentowej na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Zamawiającego będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 3. Postępowania opisane powyżej są bezpłatne, jedyne koszty mogą się wiązać z koniecznością opłacenia ekspertyz zleconych w sprawie niezależnym rzeczoznawcom.
 4. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów (dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług) pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami, na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 
ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU
 1. Formularz zwrotu towaru (PDF)
 2. Formularz reklamacyjny (PDF)

regulamin ważny od dnia 25.02.2023r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl